NL – Academy314 bvba GDPR privacy policy

Academy314 bvba neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Academy314 uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u de website bezoekt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

1) WIE IS VERANTWOORDELIJK

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Academy314 bvba, Frankrijklei 45 te 2000 Antwerpen (hierna “Academy314” of “wij”).
Indien u vragen heeft in verband met uw rechten, vragen wij u de klantendienst te contacteren viainfo@academy314.be.

2) VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONGEGEVENS

Onder “persoonsgegevens” begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder “verwerking” begrijpen wij een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Bij Academy314 zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op een adequate, relevante manier en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens die Academy314 doorgaans over u verzamelt, zijn:

 • Klantgegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, leeftijd…;
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.;
 • Transactiegegevens van aankopen in onze opleidingscentra
 • Informatie over uw opleidingen zoals de historiek van eerder gevolgde cursussen
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.

  Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling.

  3) GEBRUIKSDOELEINDEN

  Academy314 verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

  Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden, wanneer u ons vragen stelt via onze website, social media of via e-mail.
 • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

page1image21368

• Om u commerciële en/of promotionele informatie te kunnen bezorgen per telefoon of per e-mail (of via elk ander communicatiemiddel waarvoor de wet ons verplicht uw toestemming te verkrijgen)

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

 • Voor de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, dienst na verkoop en invordering
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en

  juridische procedures, met inbegrip van overdracht van schuldvordering

  In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op het afsluiten of het uitvoeren van een contract met u of wettelijke verplichtingen.

  4) MET WIE WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD

 • Marketing- en promotiebureaus die ons helpen effectieve reclamecampagnes en acties te creëren, of die het beheer van onze sociale media pagina’s opvolgen;
 • IT-leveranciers van systemen en applicaties die in onze winkels draaien;
 • Web Analytic Tools, zoals SurveyMonkey, Google Analytics of dergelijke;

  Wij verzekeren dat derde partijen enkel toegang hebben tot uw persoonsgegevens in zoverre dat dit nodig is om hun taken uit te voeren en dat ze zich ertoe verbonden hebben de gegevens op een veilige en confidentiële manier te verwerken en ze uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

  Verplichte doorgiftes:
  In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens over u door te geven.

  Dat is het geval wanneer de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel) ons hiertoe verplichten of overheidsinstanties ons hierom verzoeken in het kader van acties ter handhaving van de wet. Ook is het mogelijk dat wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

  Andere gevallen:

  Indien alle of een deel van onze activiteiten of activa worden verkocht of overgedragen, behouden wij het recht ook alle gegevens over u over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om u hierover te informeren en ervoor te zorgen dat de verkrijger de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit privacy beleid. Bij een dergelijke overdracht dient u voor vragen over de verwerking van de gegevens contact op te nemen met de verkrijger.

  5) VEILIGHEID

  Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

page2image24448

6) OVERDRACHT BUITEN DE EU

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

7) UW RECHTEN

Bij Academy314 streven wij naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u herinneren aan het bestaan van uw rechten in de hierna volgende secties.

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, blijft onveranderd.

Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres info@academy314.be.

8) MARKETING

Ons marketingprogramma

Wij voorzien tussentijdse e-mailings met de komende opleidingen om al onze klanten te informeren. Voor al onze e-mailings is er een ‘opt-out’ mogelijk. De klant zal de mails niet meer ontvangen van zodra zij hiervoor kiezen.

Gerechtvaardigd belang: In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de verbetering van de procedures binnen Academy314 en voor het aanbieden van een betere service aan Academy314 cursisten. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nakijken of uw belang en/of uw fundamentele rechten en vrijheden als klant niet zwaarder doorwegen. Uw persoonsgegevens worden op grond van deze wettelijke basis door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om de kwaliteit van onze gegevens hoog te houden en het klantenbestand up-to-date te houden met juiste informatie;
 • Om uw tevredenheid als klant na te gaan, analyses te maken en de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om met u te kunnen communiceren en een goede klantenservice te kunnen verzekeren;
 • Om het risico op diefstal en fraude te verminderen;
 • Om bewijs te verzamelen in het geval een onderzoek wordt ingesteld bij diefstal of fraude.

  Toestemming: Indien u daartoe uw toestemming geeft, gebruikt Academy314 uw gegevens:

 • Om u direct marketing toe te sturen via elektronische kanalen (bvb. e-mail)
 • Om foto’s van u te publiceren op onze website of op sociale media
 • Om andere verwerkingen te doen die u duidelijk worden uitgelegd op het moment dat wij

  uw toestemming vragen.

page3image25896page3image26056page3image26216

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving heeft Academy314 uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen toesturen via elektronische communicatie (e-mail, enz.).
U kan zich ten allen tijde gratis verzetten tegen het gebruik door Academy314 van uw gegevens voor direct marketing.

9) HOELANG HOUDEN WE UW GEGEVENS BIJ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de volgende bewaringstermijnen:

 • B2B Klanten: Op aanvraag twee jaar na het uitschrijven op onze communicatie zonder termijn voor de verplichte boekhoudkundige informatie
 • Klanten: Zeven jaar na het verstrijken van de overeenkomst
 • Abonnees op onze digitale nieuwsbrief: Twee jaar na het uitschrijven voor de nieuwsbrief

10) TEVREDENHEIDSENQUÊTES

Academy314 heeft een gerechtvaardigd belang om de tevredenheid van haar klanten te meten en te analyseren. Academy314 verzamelt uw gegevens wanneer u vrijwillig tevredenheidsenquêtes invult. Wij vragen dan informatie zoals naam, adres, kapsalon waar u werkt, e-mailadres en taal. Verder stellen wij u vragen om uw tevredenheid na te gaan.

Enquêtes worden gemaakt door Academy314 zelf en worden ter plaatse ingevuld.

De regelgeving in verband met enquêtes en het proportionaliteitsbeginsel van de privacywetgeving worden steeds nageleefd.

11) COOKIES GEBRUIK OP ONZE WEBSITE ACADEMY314.BE

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (login en passwoord, taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, enz.). Hierdoor kunnen wij navigatie op onze website aanpassen en verbeteren.

U kunt te allen tijde de instellingen van uw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, enz.) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Houd in dit geval wel rekening met het feit dat Academy314 geen rekening meer zal kunnen houden met de keuzes die u op de website in het verleden heeft gemaakt (bvb. de taal die u gekozen heeft) of dat sommige delen van de website niet meer correct kunnen functioneren.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Cookies kunnen ‘noodzakelijk’ zijn om een website technisch te doen werken. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘sessie cookies’ die informatie over het gebruik van de website door de bezoeker bijhouden zolang de sessie open is.
Cookies kunnen ‘functioneel’ zijn indien ze bijvoorbeeld bijhouden welke taal u gekozen heeft bij een vorig bezoek aan de website (zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te geven).

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens door middel van cookies om statistieken en studies te maken die relevant zijn voor de Academy314-website en om de inhoud en de werking ervan te

verbeteren.
Sommige cookies worden door derde partijen geïnstalleerd, Zij vallen dan ook volledig onder hun verantwoordelijkheid. U kan de cookies ook steeds verwijderen uit uw cookie folder, of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet op uw apparaat geïnstalleerd worden.

Marketing op de website. Bepaalde cookies kunnen gelinkt zijn aan uw profiel als klant indien u ons uw klantenkaartnummer heeft doorgegeven. In dat geval kunnen de promoties op de website aangepast worden aan uw aankoopgedrag. Als u hier geen gebruik van wenst te maken, kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven via uw online profiel.

12) SOCIALE MEDIA

Academy314 gebruikt sociale media (bvb. Facebook, Instagram, Twitter, …) om u informatie te verstrekken. U kan steeds via dit kanaal met Academy314 contact opnemen. Academy314 zal uw gegevens gebruiken om op uw vraag, uw klacht of uw opmerking over Academy314 te antwoorden of deze te verwerken.

De voorwaarden van dienstverleners van de sociale media zijn steeds van toepassing. Bij het gebruiken van deze diensten hebt u de voorwaarden ervan aanvaard. Verdere toelichting over de manier waarop deze dienstverleners uw gegevens gebruiken zijn op hun platform verkrijgbaar. Academy314 is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners.

Academy314 gebruikt de marketingdiensten van sociale media om commerciële informatie aan haar klanten of soortgelijk publiek te verstrekken. Dit gebeurt steeds overeenkomstig de voorwaarden van de sociale media die u heeft aanvaard.

Academy314 volgt ook alle informatie op die over de onderneming op de sociale media wordt gepubliceerd. Uw gegevens kunnen dus door Academy314 worden bewaard voor de verschillende doeleinden.

Academy314 zal geen foto’s van u publiceren op sociale media indien u hier niet van op de hoogte bent en u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, door het verzenden van een “Vind ik leuk” als reactie hierop.

Tenslotte kan sociale media ook gebruikt worden door Academy314 om met u contact op te nemen, of om uw gegevens in te zien (indien u dit aanvaard hebt) in het kader van recruteringscampagnes.

13) FRAUDEBESTRIJDING EN CAMERABEWAKING

Academy314 heeft een gerechtvaardigd belang om fraude te bestrijden. De gegevens die voor dit doel verwerkt worden, zijn alle gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen (identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de dienst).
Gegevens worden bijgehouden zolang het onderzoek loopt, en zolang de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De dossiers worden daarna gearchiveerd conform de wetgeving.

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de Belgische Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Camerabeelden die door onze bewakingscamera’s worden vastgelegd worden door een externe beveiligingsfirma bijgehouden, de beelden worden uitsluitend gebruikt en opgevraagd als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing

van een rechtsvordering .

Aangezien het doorgeven van camerabeelden de privacy van andere mensen die op de beelden voorkomen kan schenden, kan toegang tot bewakingsbeelden die door Academy314 gemaakt worden enkel verkregen worden via specifieke aanvragen en verdachtmakingen door de directie en/of bij de politie.

14) E-COMMERCE

Academy314 verzamelt en gebruikt uw gegevens om door u bestelde producten te bezorgen in op het door u gekozen adres. Het gaat hierbij om informatie zoals naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer, die noodzakelijk is om de producten op de juiste bestemming af te leveren. Wanneer uw bestelling thuis afgeleverd wordt, wordt informatie bijgehouden over uw betaling, de plaats en het tijdstip van de levering en eventuele opmerkingen. Dit is nodig om elke mogelijke klacht of vraag op te kunnen volgen.

Te dien einde is het noodzakelijk uw gegevens te delen met de leveranciers waarvan wij gebruik maken om de producten bij u te bezorgen.
Verder dienen we ook de gegevens over de transactie en de betaling bij te houden om onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven.

– Hoelang houden wij uw gegevens bij?
Uw gegevens worden 5 jaar bijgehouden voor onze boekhouding en om mogelijke klachten te kunnen beantwoorden. Gegevens die hiervoor niet nuttig zijn worden minder lang bijgehouden (tussen 1 dag en 3 maanden).

– Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt?
Uw gegevens worden alleen binnen de EU bewaard. We werken niet met dienstleveranciers die buiten de EU gevestigd zijn. We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in deze landen te kunnen laten verwerken.

16) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan net zoals andere websites van Academy314, links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten Academy314. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan Academy314 verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

17) BIJWERKING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring/policy wordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door Academy314 correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites van de ondernemingen van Academy314 onder de aandacht gebracht. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

18) CONTACTEER ONS & GEEF ONS FEEDBACK

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e- mail te sturen naar info@academy314.be Meer informatie over de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen vindt u in het hoofdstuk 7; “Uw Rechten”

Hebt u voor ons nog gestructureerde feedback over onze privacy-policy en/of specifieke diensten hierover, zullen wij steeds via dezelfde kanalen beschikbaar zijn om u binnen de kortst mogelijke termijnen van informatie te voorzien…

Indien nodig kunt u ons ook een brief zenden naar Academy314 bvba – klantendienst – FRANKRIJKLEI 45 te 2000 ANTWERPEN. We helpen u graag verder.

FR – Academy314 sprl GDPR privacy policy

Academy314 sprl attache une grande importance au respect de vos données personnelles et de vos droits lors du traitement des données.

La présente déclaration sur le respect des données personnelles a pour objectif de vous informer à propos de la manière dont Academy314 se collecte vos données personnelles, les traite et les utilise, aussi bien de manière générale que lorsque vous visitez le site Internet. Le traitement des données ne s’effectue que conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et à toutes les autres dispositions légales applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles.

1) QUI EST RESPONSABLE

Le responsable pour le traitement de vos données est Academy314 sprl, Frankrijklei 45 à 2000 Anvers (ci-après “Academy314” ou “nous”).
Si vous avez des questions à propos de vos droits, nous vous prions de contacter le service clientèle via info@Academy314.be.

2) COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONELLES

Par « données personnelles », il faut entendre toutes les informations portant sur une personne physique identifiée ou identifiable (‘ l’intéressé’). Par “traitement”, nous entendons un traitement ou un ensemble de traitements portant sur des données personnelles ou un ensemble de données personnelles, effectués ou non via des procédés automatisés, comme de collecter, d’enregistrer, de classer, de structurer, d’entreposer, de tenir à jour ou de modifier, d’interroger, de consulter, d’utiliser, de dispenser au moyen de transmissions, de diffuser ou de mettre à disposition de toute autre manière, d’aligner ou de combiner, de protéger, d’effacer ou de détruire des données

Chez Academy314, nous faisons en sorte que vos données personnelles soient traitées de manière adéquate et pertinente et que le traitement se limite à ce qui est nécessaire conformément à la loi. Les données personnelles vous concernant et qui sont généralement traitées par Academy314 sont les suivantes:

 • les données des clients telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, l’âge..;
 • les données de contact comme l’adresse, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc. ;
 • les données des transactions portant sur les achats effectués les centres d’éducation;
 • les données relatives aux plaintes, aux questions et aux remarques.

  Nous ne collectons et nous ne traitons pas de catégories particulières de données personnelles, à moins d’en avoir reçu explicitement l’autorisation ou bien d’y être contraints par une disposition légale.

  3) OBJECTIFS DE L’UTILISATION

  Academy314 ne collecte et n’utilise des données personnelles qu’à des fins spécifiques, expressément décrites et justifiées et n’utilisera donc pas ces données d’une manière incompatible avec ces objectifs.

  Nous utilisons les données personnelles collectées pour atteindre les objectifs suivants :

  • pour répondre à vos questions, lorsque vous nous posez des questions via notre site Internet,

   sur les réseaux sociaux ou par e-mail.

  • pour vous envoyer les lettres d’information auxquelles vous vous êtes abonné.

page1image25960

• pour pouvoir vous transmettre des informations commerciales et/ou promotionnelles par téléphone ou par e-mail (ou via tout autre moyen de communication pour lequel nous sommes légalement tenus d’obtenir votre autorisation)

Dans les cas mentionnés ci-dessus, nous traitons vos données sur la base de votre autorisation. Vous avez le droit à tout moment de révoquer cette autorisation.

 • pour le suivi de votre commande, la gestion générale des clients, le service après-vente
 • pour des objectifs comptables
 • pour lutter contre les fraudes et les abus éventuels et pour gérer les litiges et les procédures

  juridiques, en ce compris la cession de créances.
  Dans les cas mentionnés ci-dessus, nous traitons vos données en vue de conclure ou d’exécuter un contrat avec vous, ou en raison d’obligations légales.

  4) A QUI CES INFORMATIONS PERSONNELLES SONT-ELLES COMMUNIQUEES?

 • agences de marketing et de promotion qui nous aident à créer des campagnes publicitaires et des actions efficaces, ou qui suivent la gestion de nos pages sur les réseaux sociaux ;
 • aux fournisseurs IT des systèmes et des applications qui tournent dans nos magasins ;
 • à des outils d’analyse Internet, comme Survey Monkey, Google Analytics ou d’autres.

  Nous veillons à ce que les tierces parties aient seulement accès à vos données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour qu’elles puissent mener à bien leur tâche et /ou à condition qu’elles se soient engagées à traiter de manière sûre et confidentielle les données et à ne le faire que conformément à nos instructions.

  Transmissions obligatoires: Dans certains cas, nous sommes obligés de transmettre des données personnelles qui vous concernent.

  C’est le cas lorsque la loi, une réglementation ou des procédures judiciaires (comme une ordonnance de justice) nous y oblige ou que des pouvoirs publics nous le demandent dans le cadre d’actions visant à faire respecter la loi. Il est également possible que nous estimions que, pour prévenir un dommage physique ou une perte financière, ou dans le cadre d’une enquête portant sur une fraude ou des activités illégales réelles ou supposées, il soit nécessaire ou souhaitable de transmettre les données qui vous concernent.

  Autres cas:
  Si la totalité ou une partie de nos activités ou de nos actifs sont vendus ou cédés, nous nous réservons le droit de céder également toutes les données qui vous concernent. En pareil cas, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour vous informer à ce sujet et pour veiller à ce que le cessionnaire des données que vous nous avez fournies les utilise d’une manière qui soit conforme à la présente politique de respect des données personnelles. Si une telle cession a lieu, pour les questions relatives au traitement de vos données, il vous faut prendre contact avec le cessionnaire.

  5) SÉCURITÉ

  Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données vous concernant et que nous gérons, contre la manipulation, la perte, la destruction et l’accès par des personnes non autorisées. Nous améliorons sans cesse nos mesures de sécurité en fonction des évolutions technologiques.

page2image26608page2image26768

6) TRANSFERT À L’EXTÉRIEUR DE L’UE

Si vos données personnelles sont cédées au profit d’un pays situé à l’extérieur de l’espace économique européen (EEE) et si le niveau de protection des données dans ce pays n’est pas comparable au niveau de protection observé dans l’EEE, nous prévoyons des mesures adaptées pour protéger vos données personnelles (le plus souvent sous la forme de clauses contractuelles standard de la Commission européenne). De cette manière, nous assurons que vos données personnelles qui sont transférées à des tierces parties situées en dehors de l’EEE soient traitées avec le même soin qu’en Belgique.

7) VOS DROITS

Chez Academy314, nous nous efforçons toujours à la transparence, non seulement s’agissant de la manière dont nous traitons vos données personnelles, mais aussi à propos des droits que vous pouvez exercer s’agissant du traitement de vos données personnelles. C’est pourquoi nous voulons vous rappeler l’existence de vos droits dans les sections ci-après.

Si vous nous avez donné l’autorisation de traiter vos données personnelles, vous avez le droit à tout moment de révoquer cette autorisation. La légalité du traitement de vos données personnelles jusqu’au moment de la révocation n’est pas entachée par cette révocation. Le traitement de ces données peut toutefois se poursuivre s’il s’appuie sur une autre base juridique, par exemple pour se conformer à des obligations légales.

Nous vous demandons de nous communiquer vos demandes, vos objections ou vos observations en recourant autant que possible à l’adresse de contact info@academy314.be

8) MARKETING

Notre programme marketing

On envoie des e-mailing régulièrement avec les dates de formation. Une option opt-out est possible pour tous nos e-mailings. Le client ne recevra alors plus d’e-mails dès qu’il/elle l’aura décidé.

Intérêt légitime: Dans certaines situations, le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour l’amélioration des procédures et des produits au sein de Academy314 et pour offrir un meilleur service à la clientèle de Academy314. Dans ces cas, nous nous livrerons à une pondération et nous vérifierons si votre intérêt et/ou vos libertés et droits fondamentaux en tant que client ne sont pas trop fortement affectés. Nous traitons sur cette base légale vos données personnelles aux fins suivantes:

 • pour garantir des données d’une qualité élevée et pour actualiser le fichier clients grâce à des informations exactes ;
 • pour contrôler votre satisfaction en tant que client, établir des analyses et améliorer la qualité de nos produits et de nos services ;
 • pour pouvoir communiquer avec vous et garantir un service à la clientèle de qualité ;
 • pour réduire le risque de vol et de fraude;
 • pour collecter des preuves en cas d’enquête menée suite à un vol ou une fraude.

  Autorisation : Si vous donnez votre autorisation à cet égard, Academy314 utilisera vos données :

 • pour vous envoyer du marketing direct, via des canaux électroniques (ex. mail);
 • pour publier des photos de vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux ;

page3image26200page3image26360page3image26520

• pour procéder à d’autres traitements qui vous sont clairement expliqués au moment où nous vous demandons votre autorisation.

Sur la base du règlement général sur la protection des données et de la réglementation sur l’ePrivacy, Academy314 a besoin de votre autorisation spécifique préalable pour pouvoir directement vous envoyer du marketing direct via des communications électroniques (e-mail, sms, etc.).
Vous pouvez à tout moment vous opposer, gratuitement, à l’utilisation de vos données par Academy314 à des fins de marketing direct. Vous trouverez davantage d’informations sur la manière dont vous pouvez le faire dans le chapitre 7.

9) PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS NOUS VOS DONNEES?

Vos données personnelles sont conservées pendant la période nécessaire en fonction de l’objectif du traitement. Les données ne peuvent être conservées plus longtemps que la période en question que lorsque cette conservation est nécessaire au regard des lois et des règlements applicables ou d’autres normes juridiques de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Union européenne.

Les délais de conservation ci-après sont d’application pour la conservation de vos données personnelles:

 • clients B2B : sur demande, deux ans après la désinscription à nos outils de communication, sans délai pour les obligations comptables obligatoires
 • client : sept ans après l’expiration du contrat
 • abonnés à notre lettre d’information numérique : deux ans après la désinscription.

  10) ENQUETES DE SATISFACTION

  Academy314 a un intérêt légitime à mesurer et à analyser la satisfaction de ses clients. Academy314 collecte des données lorsque vous participez librement à des enquêtes de satisfaction. Nous vous demandons alors des informations comme votre nom, votre adresse; le salon que vous travaillez, votre adresse e-mail et votre langue. Nous vous posons également des questions pour nous assurer de votre satisfaction.

  Les enquêtes sont effectuées par Academy314 directement.

  La réglementation relative aux enquêtes et le principe de proportionnalité de la législation sur le respect de la vie privée sont toujours respectés.

  11) COOKIES – UTILISATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ACADEMY314.BE

  Comme beaucoup d’autres sites Internet, nous utilisons des cookies pour traiter les informations. Un cookie est un petit fichier qui est conservé sur le disque dur de votre ordinateur. Cette technologie standard permet d’enregistrer certaines informations à propos de l’utilisateur (login et mot de passe, choix de la langue, pages visitées, durée des visites, etc.). Nous pouvons ainsi adapter et améliorer la navigation sur notre site Internet.

  Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres de votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, etc.) pour empêcher, bloquer ou filtrer l’installation des cookies. Dans ce cas, tenez compte du fait que Academy314 ne pourra plus se baser sur les choix que vous avez faits dans le passé sur le site Internet (par exemple la langue que vous avez choisie), ou que certaines parties du site Internet pourraient ne plus fonctionner correctement.

Pourquoi nous utilisons les cookies?
Les cookies peuvent être ‘nécessaires’ pour faire fonctionner un site Internet sur le plan technique. Citons par exemple à cet égard ce que l’on appelle les « cookies de session » qui conservent des informations sur l’utilisation du site Internet par le visiteur aussi longtemps que la session est ouverte.
Les cookies peuvent être ‘fonctionnels’ lorsque, par exemple, ils retiennent la langue que vous avez choisie lors d’une visite précédente sur le site Internet (si bien que vous n’avez plus à indiquer de nouveau cette donnée).

Nous traitons aussi vos données personnelles au moyen de cookies pour établir des statistiques et des études qui sont pertinentes pour le site Internet de Academy314 et pour en améliorer le contenu et le fonctionnement.
Certains cookies sont installés par des tiers. Ils relèvent dès lors entièrement de leur responsabilité. Vous pouvez toujours éliminer des cookies de votre répertoire de cookies ou adapter les paramètres de votre navigateur afin que les cookies ne soient plus installés sur votre appareil.

Marketing sur le site Internet. Certains cookies peuvent être liés à votre profil en tant que client si vous avez transmis votre numéro de carte client. Dans ce cas, les promotions présentes sur le site Internet peuvent être adaptées à votre comportement d’achat. Si vous ne souhaitez pas en faire usage, vous pouvez toujours vous désabonner via votre profil en ligne.

12) RESEAUX SOCIAUX

Academy314 a recours aux réseaux sociaux (par exemple Facebook, Instagram, Twitter…) pour vous fournir des informations. Vous pouvez toujours prendre contact avec Academy314 via ce canal. Academy314 utilisera vos données pour répondre et traiter vos demandes, vos plaintes ou vos remarques.

Les conditions des prestataires de service des réseaux sociaux sont d’application. En utilisant ces services, vous en avez accepté les conditions. Des informations complémentaires sur la manière dont ces prestataires de services traitent vos données sont disponibles sur leur plate-forme. Academy314 n’est pas responsable du traitement de vos données par ces prestataires de services.

Academy314utilise les services marketing des réseaux sociaux pour fournir des informations commerciales à ses clients ou à un public analogue. Cela s’effectue toujours conformément aux conditions des réseaux sociaux que vous avez acceptées.

Academy314 suit aussi toutes les informations qui sont publiées sur les réseaux sociaux à propos de l’entreprise. Vos données peuvent dès lors être conservées par Academy314 pour différents objectifs.

Academy314 ne publiera pas de photo vous représentant sur les réseaux sociaux si vous n’êtes pas informé et si vous n’avez pas au préalable donné votre autorisation en envoyant une réaction positive.

Enfin, les réseaux sociaux peuvent également être utilisés par Academy314 pour prendre contact avec vous, ou pour consulter vos données (si vous l’avez accepté) dans le cadre de campagnes de recrutement.

13) LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CAMERAS DE SURVEILLANCE

Academy314 a un intérêt légitime à combattre la fraude. Les données qui sont traitées dans ce but sont toujours des données qui sont stockées dans nos systèmes (données d’identification, données de contact, données sur l’utilisation du service).

Les données sont conservées aussi longtemps que l’instruction est en cours et aussi longtemps que les données sont nécessaires pour introduire, exercer ou étayer une action en justice. Les données sont ensuite archivées conformément à la législation.

Le traitement des données personnelles obtenues via des caméras de surveillance s’effectue conformément à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et toutes les autres dispositions légales applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données.

Les images vidéo qui sont prises par une caméra de surveillance sont conservées par une firme de sécurité extérieure ; ces images sont exclusivement utilisées et consultées comme matériel de preuve dans le cadre d’une enquête ou pour introduire, exercer ou étayer une action en justice.

Étant donné que la transmission d’images vidéo prises par caméra peut porter atteinte au respect de la vie privée des autres personnes qui apparaissent sur ces images, l’accès aux images des vidéos de surveillance réalisées par Academy314 ne peut être accordé que dans le cadre de demandes spécifiques et en cas de soupçons de la direction et/ou auprès de la police.

14) E-COMMERCE

Academy314 collecte et utilise vos données pour vous fournir les produits que vous avez commandés à l’adresse que vous avez choisie. Il s’agit ici d’informations telles que le nom, l’adresse e-mail, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone, qui sont nécessaires pour faire parvenir les produits à la destination voulue.

Si votre commande est livrée à domicile, les informations seront conservées en matière de paiement, de lieu et de moment de la livraison, ainsi que pour des remarques éventuelles. Cette démarche est nécessaire pour pouvoir traiter les plaintes ou les questions qui pourraient survenir.
À cette fin, il est nécessaire que nous partagions vos données avec les fournisseurs auxquels nous faisons appel pour livrer les produits chez vous.

Nous devons également conserver les données relatives à la transaction et au paiement pour respecter nos obligations comptables.

– Combien de temps conservons-nous vos données ?
Vos données sont conservées pendant cinq ans dans notre comptabilité pour pouvoir répondre aux plaintes éventuelles. Les données qui ne sont pas nécessaires à cette fin sont conservées moins longtemps (entre un jour et trois mois).

– Où vos données sont-elles conservées ou traitées ?
Vos données ne sont conservées qu’à l’intérieur de l’UE. Nous ne travaillons pas avec des prestataires de services qui sont établis à l’extérieur de l’UE. Nous avons toujours prévu les garanties nécessaires pour pouvoir faire traiter vos données dans les pays concernés.

16) LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET

Notre site Internet, tout comme les autres sites Internet de Academy314, contient des liens vers des sites Internet qui sont gérés par des entreprises extérieures à Academy314. Ces autres sites Internet possèdent leur propre règlement en matière de respect de la vie privée et nous vous invitons à le lire

attentivement lorsque vous surfez sur ces sites. En aucun cas Academy314 ne peut être tenu responsable du contenu de ces sites Internet ni de n’importe quel traitement de données personnelles par ces tierces parties.

17) MODIFICATION DE LA PRESENTE DECLARATION RELATIVE AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

La présente déclaration relative au respect de la vie privée est régulièrement retravaillée pour refléter correctement l’utilisation que Academy314fait des données personnelles. Les éventuelles adaptations seront mises en évidence sur les sites Internet des entreprises de Academy314. Au- dessus de la présente déclaration, vous trouverez la date de la dernière révision en date.

18) POUR NOS CONTACTER ET NOUS DONNER DU FEED-BACK

Pour vos questions, plaintes ou pour introduire une demande, vous pouvez toujours nous contacter en envoyant un e-mail à info@academy314.be . Vous trouverez davantage d’informations sur la manière dont vous pouvez exercer vos droits au chapitre 7 “Vos droits”
Si vous désirez nous adresser un feed-back structuré à propos de notre politique en matière de respect de la vie privée et/ou sur des services spécifiques dans ce cadre, nous serons toujours joignable via les mêmes canaux pour pouvoir fournir ces informations dans les plus brefs délais…

Si nécessaire, vous pouvez également envoyer un courrier à Academy314 sprl – service clientèle – FRANKRIJKLEI 45, 2000 ANTWERPEN. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.